SIĞINAK YÖNETMELİĞİ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.) 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK BÖLÜM I Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik; 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre düzenlenmiş…

KAT MÜLKİYETİ KANUNU

Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM A) Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı: I-Genel Kural: Madde 1 – Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından , bu kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir. Yapılmakta veya…

İMAR YÖNETMELİĞİ

Belediye Ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Ve Dışında İmar Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği Esaslı Tamirler Madde 40 – Binanın plan ve görünüşüne statik bünyesine tesir etmeyen esaslı tamirler ruhsata tabi olup;bunlar için plan,proje resim ve hesap istenmez. Adi Tamir Madde 41 – Derz ,iç ve dış sıva, badana ,boya, oluk,dere,doğrama,döşeme ve tavan kaplamaları,…

ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ

(03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca, işverenlerce işçilere verilecek yıllık ücretli izinlerin usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam Madde 2 – 4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak işverenler tarafından işçilere kullandırılacak yıllık ücretli izinler,…

KONUT KAPICILARI TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :  29/11/1994  No:94/6321 Resmi Gazetenin Tarihi  :  31/12/1994  No:22158 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1 – Bu Tüzüğün amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile günlük çalışma süresi, hafta tatili, Ulusal Bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutlarına ilişkin ulus ve esasları düzenlemektir. Tanımlar Madde…

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : RESMİ GAZETE : 20 Aralık 1995 -Sayı: 22499 Asansör Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik, asansörlerin standartlarına uygun olarak yapılması ve işletilmesinin düzenlenmesini sağlar. Kapsam Madde 2 -Bu Yönetmelik, ilgili İmar Kanunu usul ve mevzuatlarına göre yapılacak yapılara tesis edilecek her türlü asansörlerin projelendirilmesi, aksamın imali,…

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/05/2000 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24043 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1 – Bu yönetmelik, binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu sağlanması ve uygulama esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yönetmelik, 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek…